องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
group คณะผู้บริหาร
นายจักพงษ์ ไชยศล
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 081 729 5647
นายศรเพชร ศรีรักษา
รองนายก อบต.หนองแวง
โทร : 081 320 3353
นายรชต วงค์ดวงผา
รองนายก อบต.หนองแวง
โทร : 099 540 6639
นายนัฐพงษ์ วะทาแก้ว
เลขานุการ นายก อบต.หนองแวง
โทร : 083 328 1224
group ฝ่ายสภา
นายวีระพล ติธรรม
ประธานสภา อบต.หนองแวง
โทร : 082-2036359
นายสมนึก ศรีนันทา
รองประธานสภา อบต.หนองแวง
โทร : 081-0593387
นางกอง ศรีสุพรรณ
เลขานุการสภา อบต.หนองแวง
โทร : 092-6969018
นางเจียมใจ นนทะแสง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
โทร : 087-8546827
นางสระเกษ ติธรรม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
โทร : 083-3568310
นายไพบูรณ์ วันงาม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
โทร : 098-1980727
นางถาวร สุพรรณ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
โทร : 061-0861404
นางเกษร บัวนาเมือง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
โทร : 087-2196603
นายอรรถชัย ประทุมวงศ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
โทร : 061-1414724
นายพรหมประทาน คนเพียร
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
โทร : 084-7142353
นายปลื้ม ภารสุวรรณ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
โทร : 084-7919034
นางพรศรี ชนะเคน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11
โทร : 098-2192775
นายสุเทพ สิมมา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 12
โทร : 083-4340638
นางราตรี จันขันธ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 13
โทร : 061-0844076
นายคุณวุฒิ คำกองแพง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 15
โทร : 082-5281104
นายอภิชาติ พันโยลุง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 16
โทร : 063-6061974
นายณัฐพงษ์ นนบุต
สมาชิกสภาฯ หมู่ 17
โทร : 089-9428402
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายไผทพัฒน์ มีบาง
รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
โทร : 095 163 0688
นายไผทพัฒน์ มีบาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
โทร : 095 163 0688
น.ส.นันทพร วังวรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093 312 8425
นางลักขณา สัมพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 061-161-9567
นายนพดล ทุมหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087 019 5279
นายชาญชัย ยศทอง
ผอ.กองการศึกษา
โทร : 063 707 2924
group สำนักปลัด
(น.ส.นันทพร วังวรณ์)
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายแจ่มศักดิ์ ทามี
นักจัดการงานทั่วไป
(น.ส.อมลรดา วงษ์หนายโกฎ)
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวจิดาภา ร่วมใจ
นักพัฒนาชุมชน
(น.ส.มัทนา สุรินทร)
จพง.ธุรการ
(จ.อ.ปัญญา ทาคำ)
จพง.ป้องกันฯ
ว่าง
นิติกร
นางสาวอุษาวดี จันทรังษี
จพง.สาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวปิยะรัตน์ อุปเสน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(น.ส.อิสรา สัมพันธ์)
ผช.จนท.พัฒนาชุมชน
(น.ส.กิรษา ณ กาฬสินธุ์)
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์
(นายเอกพงษ์ ไชยศล)
ผช.จนท.ป้องกันฯ
(น.ส.พรนิตา นามบุตร)
ผช.จนท.ธุรการ
(นายสุวิท เตโช)
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
(นายรุ่งพนาไพร วะบุตร)
พนง.ขับรถดับเพลิง
(นายทินกร กาบบัว)
นักการภารโรง
(นายวิชัย รัตนวงค์)
คนงานทั่วไป
(นางสุกี การกล้า)
คนสวน
group กองคลัง
นางลักขณา สัมพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 061-161-9567
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นางอรอนงค์ ดวงบุ)
จพง.จัดเก็ยรายได้
นางสาวปวริศา ไชยศล
จพง.พัสดุ
(นางจิรัชติกานต์ พิไชยเดช)
ผช.จนท.การเงินฯ
(นางสาวถวัลรัตน์ ศรีเพชร)
ผช.จนท.ธุรการ
(นางสาวธัญญา ผาพรม)
ผช.จนท.พัสดุ
(น.ส.วรินดา ติธรรม)
ผช.จนท.จัดเก็บฯ
group กองช่าง
(นายนพดล ทุมหอม)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
วิศกรโยธา
นายชัชชัย ทองทับ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายสดใส ผาอินดี
จพง.ประปา
นางภัทรานิษฐ์ ติธรรม
ผช.จพง.ธุรการ
นายไกรวุธ ภาโสม
ผช.ช่างโยธา
(นายกิตติพงษ์ จองไว)
พนง.จดมาตรวัดน้ำ
นายพิทยศักดิ์ สีหา
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายจตุพัฒน์ จันทร์เต็ม
ผช.ช่างไฟฟ้า
group กองการศึกษาฯ
(นายชาญชัย ยศทอง)
ผอ.กองการศึกษา
(น.ส.ฉันธนา สามพันธ์)
นักวิชาการศึกษา
(น.ส.ประภัสสร ยศอัน)
ผช.จนท.ธุรการ
-ว่าง-
ครู
(นางวนิชชา สุพล)
ครู
(นางสกลรัตน์ ธุพา)
ครู
(-ว่าง-)
ครู
(นางอรพิน วงค์เหง้า)
ครู
(นางมลิวัน ฟุ้งกลิ่น)
ครู
(นางศศิธร เสนจันทร์ฒิไชย)
ครู
(นางวิมาน แก้วกัณหา)
ครู
(นางทองมี สิมมา)
ครู
(นางนิคม คุดแสง)
ครู
(นางอรอนงค์ อินทุวงค์)
ครู
(นางนิตยา จิตไธสง)
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.กมลชนก การกล้า
ผู้ดูแลเด็ก
(นางอลิษา บัวแก้ว)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางอัมพร สิมมา)
ผู้ดูแลเด็ก
(น.ส.จิราภรณ์ ตันสมรส)
ผู้ดูแลเด็ก
(น.ส.ประภัสสรา ดวงจินดา)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางจันทร ติธรรม)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางถนอมจิตร วะนาคำ)
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพัชรา สร้อยฟ้า
ครูผู้ดูแลเด็ก


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง