องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โทร. 042-530812 คำขวัญ : หินโตนน้ำตก มรดกล้ำค่า หนองเบิกแหล่งพันธุ์ปลา งามตาสาวหนองแวง ร่วมแรงพัฒนาสู่อาเซียน

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 247
group คณะผู้บริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

group ฝ่ายสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

group หัวหน้าส่วนราชการ
นางนิลุบล ผาลี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-276-4860
นางนิลุบล ผาลี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-276-4860
นายไผทพัฒน์ มีบาง
รองปลัดอบต.หนองแวง
นายไผทพัฒน์ มีบาง
รองปลัดอบต.หนองแวง
น.ส.นันทพร วังวรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
น.ส.นันทพร วังวรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายนพดล ทุมหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนพดล ทุมหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชาญชัย ยศทอง
ผอ.กองการศึกษา
นายชาญชัย ยศทอง
ผอ.กองการศึกษา
group สำนักปลัด
(น.ส.นันทพร วังวรณ์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(น.ส.นันทพร วังวรณ์)
หัวหน้าสำนักปลัด
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(น.ส.ลูกน้ำ แก้วจันทร์เพ็ง)
นักจัดการงานทั่วไป
(น.ส.ลูกน้ำ แก้วจันทร์เพ็ง)
นักจัดการงานทั่วไป
(น.ส.อมลรดา วงษ์หนายโกฎ)
นักทรัพยากรบุคคล
(น.ส.อมลรดา วงษ์หนายโกฎ)
นักทรัพยากรบุคคล
(น.ส.อินทิรา เทศารินทร์)
นักประชาสัมพันธ์
(น.ส.อินทิรา เทศารินทร์)
นักประชาสัมพันธ์
(น.ส.คำหล้า เรืองชัย)
นักพัฒนาชุมชน
(น.ส.คำหล้า เรืองชัย)
นักพัฒนาชุมชน
(น.ส.มัทนา สุรินทร)
จพง.ธุรการ
(น.ส.มัทนา สุรินทร)
จพง.ธุรการ
(จ.อ.ปัญญา ทาคำ)
จพง.ป้องกันฯ
(จ.อ.ปัญญา ทาคำ)
จพง.ป้องกันฯ
(น.ส.อัจฉราภรณ์ โคตะ)
นิติกร
(น.ส.อัจฉราภรณ์ โคตะ)
นิติกร
(ว่าง)
จพง.ส่งเสริมสุขภาพ
(ว่าง)
จพง.ส่งเสริมสุขภาพ
น.ส.พรทิวา ฝ่ายทะแสง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
น.ส.พรทิวา ฝ่ายทะแสง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(น.ส.อิสรา สัมพันธ์)
ผช.จนท.พัฒนาชุมชน
(น.ส.อิสรา สัมพันธ์)
ผช.จนท.พัฒนาชุมชน
(น.ส.กิรษา ณ กาฬสินธุ์)
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์
(น.ส.กิรษา ณ กาฬสินธุ์)
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์
(นายเอกพงษ์ ไชยศล)
ผช.จนท.ป้องกันฯ
(นายเอกพงษ์ ไชยศล)
ผช.จนท.ป้องกันฯ
(น.ส.พรนิตา นามบุตร)
ผช.จนท.ธุรการ
(น.ส.พรนิตา นามบุตร)
ผช.จนท.ธุรการ
(นายสุวิท เตโช)
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
(นายสุวิท เตโช)
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
(นายรุ่งพนาไพร วะบุตร)
พนง.ขับรถดับเพลิง
(นายรุ่งพนาไพร วะบุตร)
พนง.ขับรถดับเพลิง
(นายทินกร กาบบัว)
นักการภารโรง
(นายทินกร กาบบัว)
นักการภารโรง
(นายวิชัย รัตนวงค์)
คนงานทั่วไป
(นายวิชัย รัตนวงค์)
คนงานทั่วไป
(นางสุกี การกล้า)
คนสวน
(นางสุกี การกล้า)
คนสวน
group กองคลัง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นางอรอนงค์ ดวงบุ)
จพง.จัดเก็ยรายได้
(นางอรอนงค์ ดวงบุ)
จพง.จัดเก็ยรายได้
(ว่าง)
จพง.พัสดุ
(ว่าง)
จพง.พัสดุ
(นางจิรัชติกานต์ พิไชยเดช)
ผช.จนท.การเงินฯ
(นางจิรัชติกานต์ พิไชยเดช)
ผช.จนท.การเงินฯ
(นางสาวถวัลรัตน์ ศรีเพชร)
ผช.จนท.ธุรการ
(นางสาวถวัลรัตน์ ศรีเพชร)
ผช.จนท.ธุรการ
(นางสาวธัญญา ผาพรม)
ผช.จนท.พัสดุ
(นางสาวธัญญา ผาพรม)
ผช.จนท.พัสดุ
(น.ส.วรินดา ติธรรม)
ผช.จนท.จัดเก็บฯ
(น.ส.วรินดา ติธรรม)
ผช.จนท.จัดเก็บฯ
group กองช่าง
(นายนพดล ทุมหอม)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายนพดล ทุมหอม)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
วิศกรโยธา
(ว่าง)
วิศกรโยธา
(ว่าง)
นายช่างโยธา
(ว่าง)
นายช่างโยธา
นายสดใส ผาอินดี
จพง.ประปา
นายสดใส ผาอินดี
จพง.ประปา
นางภัทรานิษฐ์ ติธรรม
ผช.จพง.ธุรการ
นางภัทรานิษฐ์ ติธรรม
ผช.จพง.ธุรการ
นายไกรวุธ ภาโสม
ผช.ช่างโยธา
นายไกรวุธ ภาโสม
ผช.ช่างโยธา
(นายกิตติพงษ์ จองไว)
พนง.จดมาตรวัดน้ำ
(นายกิตติพงษ์ จองไว)
พนง.จดมาตรวัดน้ำ
นายพิทยศักดิ์ สีหา
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายพิทยศักดิ์ สีหา
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายจตุพัฒน์ จันทร์เต็ม
ผช.ช่างไฟฟ้า
นายจตุพัฒน์ จันทร์เต็ม
ผช.ช่างไฟฟ้า
group กองการศึกษาฯ
(นายชาญชัย ยศทอง)
ผอ.กองการศึกษา
(นายชาญชัย ยศทอง)
ผอ.กองการศึกษา
(น.ส.ฉันธนา สามพันธ์)
นักวิชาการศึกษา
(น.ส.ฉันธนา สามพันธ์)
นักวิชาการศึกษา
(น.ส.ประภัสสร ยศอัน)
ผช.จนท.ธุรการ
(น.ส.ประภัสสร ยศอัน)
ผช.จนท.ธุรการ
-ว่าง-
ครู
-ว่าง-
ครู
(นางวนิชชา สุพล)
ครู
(นางวนิชชา สุพล)
ครู
(นางสกลรัตน์ ธุพา)
ครู
(นางสกลรัตน์ ธุพา)
ครู
(-ว่าง-)
ครู
(-ว่าง-)
ครู
(นางอรพิน วงค์เหง้า)
ครู
(นางอรพิน วงค์เหง้า)
ครู
(นางมลิวัน ฟุ้งกลิ่น)
ครู
(นางมลิวัน ฟุ้งกลิ่น)
ครู
(นางศศิธร เสนจันทร์ฒิไชย)
ครู
(นางศศิธร เสนจันทร์ฒิไชย)
ครู
(นางวิมาน แก้วกัณหา)
ครู
(นางวิมาน แก้วกัณหา)
ครู
(นางทองมี สิมมา)
ครู
(นางทองมี สิมมา)
ครู
(นางนิคม คุดแสง)
ครู
(นางนิคม คุดแสง)
ครู
(นางอรอนงค์ อินทุวงค์)
ครู
(นางอรอนงค์ อินทุวงค์)
ครู
(นางนิตยา จิตไธสง)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางนิตยา จิตไธสง)
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.กมลชนก การกล้า
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.กมลชนก การกล้า
ผู้ดูแลเด็ก
(นางอลิษา บัวแก้ว)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางอลิษา บัวแก้ว)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางอัมพร สิมมา)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางอัมพร สิมมา)
ผู้ดูแลเด็ก
(น.ส.จิราภรณ์ ตันสมรส)
ผู้ดูแลเด็ก
(น.ส.จิราภรณ์ ตันสมรส)
ผู้ดูแลเด็ก
(น.ส.ประภัสสรา ดวงจินดา)
ผู้ดูแลเด็ก
(น.ส.ประภัสสรา ดวงจินดา)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางจันทร ติธรรม)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางจันทร ติธรรม)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางถนอมจิตร วะนาคำ)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางถนอมจิตร วะนาคำ)
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารหน่วยงาน
(นางนิลุบล ผาลี)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 089-276-4860
(นางนิลุบล ผาลี)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 089-276-4860
ข้อมูลข่าวสาร