องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
info ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2566)
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลหนองแวง หรือผู้มาติดต่องาน อบต.หนองแวง เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้ 1. คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ke74k4 2.คิวอาร์โค้ด

ภาพ


QR CODE


ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT 2566)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาพ


image No Gift Policy
no gift policy
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบชลประทาน ท่อส่งน้ำ ระบบประปา และโครงสร้างพื้นฐาน... [18 สิงหาคม 2566]
จัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ "ท้องถิ่นรักป่า" ณ สวนเฉลิมพระเกียรติบ้านนาข่า หมู่ที่ 4 และบ้านไชยศรี หมู่ที่ 12 [28 กรกฎาคม 2566]
จัดกิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 [27 กรกฎาคม 2566]
จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรงไข้เลือดออกเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือกออกและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย [27 กรกฎาคม 2566]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
กองคลัง : จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview13

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ขยายท่อเมนประปา หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74
โครงการ ขยายท่อเมนประปา หมู่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101
โครงการ ขยายท่อเมนประปา หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview91

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview1
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview2
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารหน่วยงาน
นายจักพงษ์ ไชยศล
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 081 729 5647
นายจักพงษ์ ไชยศล
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 081 729 5647
ข้อมูลข่าวสาร

สถิติ sitemap
วันนี้ 92
เดือนนี้4,821
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)36,723
ทั้งหมด 215,331


public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันที่หนังสือเรื่อง
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
30/11/2566
30/11/2566
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28
[เอกสารแนบ]
กสว.
30/11/2566
30/11/2566
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม
[แบบรายงาน]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง