ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดกีฬา โครงการกีฬาต้านยาเสพติด บ้านแพง - นาทม เกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง