ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง