ชื่อเรื่อง : ซื้อโถส้วม แบบนั่งราบ ราดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง