ชื่อเรื่อง : ซื้อปั้มสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V 14 ใบพัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง