ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านนากระแต้ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (สายบ้านนากระแต้ - ทางอบจ.) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง