ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านหนองแวง ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (สายบ้านนายสายัญ สาที ) ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (สายหนองแวง-โนนสมบูรณ์) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง