ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 บ้านคำนกกกเหนือ (สายบ้าน น.ส.วิสุดา ต้อยสิมมา ไป บ้านนางวรกี วะนาคำ) ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 192 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 5 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง