ชื่อเรื่อง : จ้างขยายเขตระบบท่อส่งน้ำประปา ท่อ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 500 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หมู่ 1 บ้านคำนกกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง