ชื่อเรื่อง : ซื้อถังพลาสติก ขนาด 30 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการ หมู่บ้านสะอาดปลอดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง