ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง