ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง