ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง