ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง