ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูที่ชำรุดศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง