ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 4 จังหวะ 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง