ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง