ชื่อเรื่อง : วัสดุไฟฟ้า สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง