ชื่อเรื่อง : ซื้อคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง