ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง