ชื่อเรื่อง : ซื้อต้นไม้ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง