ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17 บ้านคำเจริญ จำนวน 2 จุด ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมป้ายโครงการ จุดที่ 1 ศาลาประชาคม - บ้านนางสมณะ ระยะทาง 140 ม. จุดที่ 2 ทางเข้าป่าช้า ระยะทาง 76 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง