ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,ลาน คสล. หมู่ 16 บ้านหนองแวง สายป่าช้าบ้านหนองแวง กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 73 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรเทลานคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 209 ตางรางเมตร ความหนา 0.12 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง