ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านไชยศรี กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 174 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (สายสวนนายสมควร ศักดิ์ศรี ไป นานางแดง ศักดิ์ศรี) ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง